AU EONG Tian Wei Jonathan
CHAN Kevin Jerrold
LIM Joshua Ian
LIM Matthew James Quan Rong
NG Jet Shang Fei
TAN Darren Jun Hao
YEO Jing Zhe
ZHANG Zhenggang
CHEN Xingjian
ONG Ryan Ren An
KOH Brian Shao Yang
LOCK Kieren Hoy-In