AU EONG Tian Wei Jonathan
CHAN Kevin Jerrold
CHEN Xingjian
LIM Joshua Ian
LIM Matthew James Quan Rong
LIM Tzien Yih Jonathan
LOCK Keagen Hoe-In
LOCK Kieren Hoy-In
NEO Max Wei Kit
NG Jet Shang Fei
ONG Ryan Ren An
TAN Darren Jun Hao
TIO Jun Hong Maximus
WEE Yit Hui Lionel
YAU Han Xiang
YEO Jing Zhe
ZHANG Zhenggang