SEA GAMES 2023

11 – 16 May 2023, Cambodia

11 May – Women’s Sabre

GOLD – HENG JIE MIN JULIET

SILVER – ONG SHU HUI JESSICA

11 May – Men’s Epee

GOLD – SI TO JIAN TONG

BRONZE – LEE SIMON RENJIE

12 May – Men’s Sabre

BRONZE – DAN WEI ZUO

12TH – LOO NICHOLAS WEI-HAO

12 May – Women’s Foil

GOLD – WONG MAXINE JIE XIN

BRONZE – CHEUNG KEMEI

13 May – Men’s Foil

GOLD – ROBSON SAMUEL ELIJAH

9TH – NEO MAX WEI KIT

13 May – Women’s Epee

GOLD – KOH ELLE MEIHUI

BRONZE – RAHMAN KIRIA TIKANAH ABDUL

14 May – Women’s Team Sabre

BRONZE

HENG JIE MIN JULIET
JEAN KOH
ONG SHU HUI JESSICA
WEE NICOLE SHER TYNN

14 May – Men’s Team Epee

BRONZE

LEE SIMON RENJIE
SHEUM BRON HAN SHEN
SI TO JIAN TONG

15 May – Women’s Team Foil

GOLD

CHEUNG KEMEI
SEET HE YUN TIFFANY
TAY YU LING
WONG MAXINE JIE XIN

15 May – Men’s Team Sabre

SILVER

DAN WEI ZUO
LOH KAI WEI LUCIUS
LOO NICHOLAS WEI-HAO
SEE ZHUO RUI JORELLE

16 May – Women’s Team Epee

GOLD

ANUAR FILZAH HIDAYAH BINTE
KOH ELLE MEIHUI
ONG REBECCA JIA MIN
RAHMAN KIRIA TIKANAH ABDUL

16 May – Men’s Team Foil

SILVER

KIEW ZEPHANIAH IAN
NEO MAX WEI KIT
ROBSON SAMUEL ELIJAH
WEE LIONEL YIT HUI